• ความหมายขอบข่ายและความสำคัญของเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน องค์ประกอบและลักษณะของเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนกระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน การบริหารจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชและการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน โดยมุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์สรุปเนื้อหาสาระดังกล่าวได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนได้และมีเจตคติที่ดีต่อเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน

  Self enrolment
 • ความเป็นมา โครงสร้าง ภาวะประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากรที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์ภาวการณ์ตายและการย้ายถิ่น ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงนโยบายทางประชากรของไทยและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรกัดฟัน

  Self enrolment
 • ประวัติ ความเป็นมาของมนุษยสัมพันธ์ ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู หลักการ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารสำหรับครู เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู การฝึกปฏิบัติการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้เรียนและผู้อื่น

  Self enrolment
 • ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์การ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโารสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสนใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation