กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คุณค่าและภัยแฝง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ มลพิษสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย การเปลี่ยนปลงสภาพอากาศโลก ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์ในโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  Guest access
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตประจำวัน ได้แก่ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการประมวลผลคำ เพื่อการวิเคราะห์ตัวเลขและสถิติอย่างง่าย และเพื่อการนำเสนอผลงาน การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบเครือข่ายเพื่อช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพทางสังคม (Social Network)เช่น E-mail, Web Blog, Facebook, Twitter, Chat Programs รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญาตลอดจนการปลูกฝังจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ

  Self enrolment
 • รูปแบบของพลังงานและพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน การเลือกใช้อุปกรณ์ด้านพลังงาน และเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation