อบรมการใช้ moodle v.2 วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 39 คน

รายวิชาทั้งหมด 
องค์การและการจัดการ Organization Management
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้อมูล
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าข้อมูล
Strength of Materialsข้อมูล
การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้อมูล
รายวิชาวิถีโลกข้อมูล
เคมีอินทรีย์พื้นฐานข้อมูล
การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ข้อมูล
อาเซียนศึกษาข้อมูล
หลักการโฆษณาเเละประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนข้อมูล
ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษข้อมูล
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ศึกษาข้อมูล
การพัฒนาทักษะชีวิตข้อมูล
คณิตศาสตร์ดีสครีตข้อมูล
วัสดุเซรามิกส์ข้อมูล
ระบบปฏิบัติการข้อมูล
การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 1ข้อมูล

Skip Navigation

Navigation