สาขาวิชานิติศาสตร์

  • คดีปกครอง การจัดตั้งศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสาร

  • กฎหมายลักษณะมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีการจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกไม่มีผู้รับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายเเพ่งและพาณิชย์บรรพ 6

    Self enrolment
Skip Navigation

Navigation