• รายวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัสวิชา 11111

    https://docs.google.com/document/d/1NFzteV9s16iz3H0qpQV5AwMuo45akVWtckL1FUbv0a4/edit?usp=sharing

    Self enrolment
  • หลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีภายในสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการเซลล์และเนื้อเยื่อการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสารผ่านเยื่อเซลล์ การรักษาสมดุลภายในเซลล์ การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว สิ่งมีชีวิตกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

    Self enrolment
  • จุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ต่อการหมักดอง ผลิตภัณท์อาหารประเภทต่างๆ และการถนอมอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียเชื้อโรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร องค์ประกอบของอาหารที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์และลักษณะการเน่าเสีย การสุ่มตัวอย่างวิธีการตรวจหาจุลินทรีย์ในอาหาร น้ำนม ผลิตภัณฑ์นม มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา วิธีป้องกันและกำจัดจุลินทรีย์ในอาหาร
    Self enrolment
Skip Navigation

Navigation