ประเภทย่อย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
รายวิชาพื้นฐาน
  • -

    อธิบายรายวิชา
    คุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร ส่วนประกอบของคุณภาพ ลักษณะทางประสาทสัมผัส การวัดและการประเมินคุณภาพของวัตถุดิบทางการเกษตร เทคนิคการจัดการคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบทางการเกษตรตามระบบประกันคุณภาพ และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา


    Self enrolment
Skip Navigation

Navigation