• พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี การสังเกต การวิเคราะห์ และบันทึกพฤติกรรมทางภาษาของเด็กปฐมวัย การใช้สื่อและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา แนวทางและเทคนิคเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางภาษา การทดสอบและการประเมินผลพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
 • ความหมาย คุณค่าและประเภทหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ลักษณะของหนังสือที่ดี ระดับความพร้อมและความต้องการ ในการใช้หนังสือของเด็กแต่ละวัย การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับวัย หลักการสร้างและเขียนหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย การสร้างหนังสือสำหรับเด็กแต่ละวัย และการจัดกิจกรรม   ส่งเสริมการอ่าน
 • แนวคิด หลักการ ขอบข่าย เนื้อหาในการบริการการศึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชนต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย บทบาทของผูปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การจัดโครงการบริการการศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชนแะท้องถิ่น

 • ศึกษาความหมายและความมุ่งหมายของการบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย ประเภทของการบริหารสถานบริการเด็กปฐมวัย บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร หลักเบื้องต้นของการบริหารสถานพัฒนาเด็ก บุคลิกภาพของผู้บริหาร การเปิดดำเนินงานสถานศึกษาปฐมวัย การนิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร การทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดโครงสร้างขององค์การ และการจัดระบบงานเพื่อการประกันคุณภาพ
  Self enrolmentGuest access
 • การสร้างวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

  Self enrolmentGuest access
 • อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
  Self enrolment
 • ความหมายของสื่อประสม อีเลิร์นนิง การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  Self enrolment
 • ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ บทบาท และการพัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระบบจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การเลือก การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

  Self enrolment
 • อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation