• 1032701 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) Educational Innovation and Information Technology หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้าง การพัฒนา การประยุกต์ใช้ การประเมิน การปรับปรุง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการศึกษา
  Self enrolment
 •         หลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคชันนิสซึม  รูปแบบการจัดกิจกรรม การวิเคราะห์เนื้อหา  บทบาทผู้เรียน  บทบาทผู้สอน  สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้

 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ การสังเคราะห์ การจำลอง วิเคราะห์การทำงาน ขั้นตอนการทำงาน การประยุกต์เกมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การประเมินเพื่อหาคุณภาพของเกม

  "It's not about what you learn in order to do...it's more about what you do in order to learn." - the new concept of learning - Jutima Methaneethorn, PhD.

  Self enrolment
 • ศึกษาความหมายและพัฒนาการของระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ ประเภทของระบบปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในงานการศึกษา
  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation