รายวิชาทั้งหมด 
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (สำหรับ รปศ.)Self enrolmentข้อมูล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2Self enrolmentข้อมูล
Reading StrategiesSelf enrolmentข้อมูล
Reading for Topics and Main IdeasSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในขีวิตประจำวันSelf enrolmentข้อมูล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนSelf enrolmentข้อมูล
Business English Two : ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2Self enrolmentข้อมูล
1500102 English for Communication and Information RetrievalSelf enrolmentข้อมูล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1Self enrolmentGuest accessข้อมูล
Reading for Pedagogical PurposesSelf enrolmentข้อมูล
Business English 1Self enrolmentGuest accessข้อมูล
English for Communication and Study skillsSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนSelf enrolmentข้อมูล
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 1Self enrolmentข้อมูล
English for Communication and Study SkillsSelf enrolmentข้อมูล
English for Specific Fields of StudySelf enrolmentข้อมูล
English for CommunicationsSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
English for Everyday Communication ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันSelf enrolmentข้อมูล

Skip Navigation

Navigation