• ศึกษาทฤษฎีและวิวัฒนาการของการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ทุกประเภทด้วยวัสดุชนิดต่างๆตามความเหมาะสมและึกปฏิบัติการออกแบบโดยคำนึงถึงขนาด น้ำหนัก รูปทรง และชนิดของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการขนส่ง

    Self enrolment
  • องค์ประกอบของศิลปะมีความสำคัญมากในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ผู้สร้างผลงานทางศิลปะจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของศิลปะ จึงจะสามารถนำหลักการมาใช้  เพื่อสื่อถึงความรู้สึกและความคิดจินตนาการของตน ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญขององค์ประกอบเหล่านั้น    Self enrolment
  • บทเรียนใน version 2.2 นี้ขัดข้อง  ขอให้นักศึกษากลับไปเข้าบทเรียนวิชานี้ใน version 1.9

    Self enrolment
Skip Navigation

Navigation