• เน้นฝึกทักษะในด้านการอ่านและการเขียน การอ่านบทความประเภทต่างๆ หนังสือ บทความทางวิชาการ รวมไปถึงการเขียนจดหมายธุรกิจ ตลอดจนรายงานประเภทต่างๆ

 • เน้นในด้านการฟังและพูดภาษาจีนเบื้องต้น ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ภาษานี้ในการทำงาน  บทเรียนจะประกอบด้วยคำศัพท์พื้นฐาน รูปแบบประโยค และ รูปแบบการสนทนาในชีวิตประจำวันอย่างง่าย

 • เน้นคำศัพท์ รูปประโยค และไวยากรณ์พื้นฐาน เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในการฟังและการพูดภาษาจีน  เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มทางการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย

 • นักศึกษาจะได้เพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน จกภาษาจีนตัวที่ 2และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  Self enrolment
 • CHI03

  รายวิชาภาษาจีนระดับต้น 3

  คำอธิบายรายวิชา : การใช้คำและหน้าที่ของคำ  ความสัมพันธ์ของคำต่างๆ  ในวลีและประโยคอย่างง่ายเรียบเรียงข้อความทั้งในการพูดและการเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและความนิยม  Self enrolmentGuest access
Skip Navigation

Navigation