• รายวิชานี้ ต้องการให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึง ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฏี ประเภทของสื่อ บทบาท และอิทธิพลของสื่อกับวิถีชีวิต การผลิต การบริโภคสื่อ แนวทางการใช้สื่อเพื่อการพัฒนา ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อและการนำเสนอ

 • เป็นวิชาที่พยายามอธิบายในประเด็นเรื่อง ความหมาย ปรัชญา ความสำคัญและประโยชน์ของสันติวิธี วิวัฒนาการของสันติวิธีความสูญเสียที่เกิดจากความขัดแย้งต่าง ๆ หลักการและวิธีการของสันติวิธีแนวทางของหลักธรรมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม กรณีศึกษาในการใช้สันติวิธี ในการแก้ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ  แนวทางการสร้างสรรค์สันติวิธีในสังคมไทยในอนาคต

 • ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  ทั้งในเมืองและชนบท  วัฒนธรรม  ประเพณีไทยและวิถีชีวิตของคนไทย  สภาพปัญหาและแนวทางขจัดปัญหาสังคมไทย  โดยศึกษาการพัฒนา  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น  การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง  ตลอดถึงวิสัยทัศน์ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองที่คนไทยอยากเห็น

 • วิชาที่มุ่งอธิบาย ความเป็นจริง เกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ เช่น การเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า "มนุษย์" ประเพณี พิธีกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต
  ตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ของมนุษย์ การจัดองค์กรทางสังคมของมนุษย์

  Self enrolment
 • ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักการตลาด ผลของการท่องเที่ยวต่อชุมชน ทรัพยากรการท่องเที่ยวและการพัฒนา การจัดการท่องเที่ยวในชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายโครงสร้างและลักษณะของชุมชนปรัชญาหลักการและเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนกระบวนการของกาี่ยนแปลงทางสังคมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการนำทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งพิจารณาความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเป็นหลัก

  Self enrolmentGuest access
 • ความหมายการวิเคราะห์ ขั้นตอนการวิเคราะห์ ปัญหาชุมชน แนวทางการพัฒนาปัญหาชุมชน
  Self enrolment
 • ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ องค์ประกอบ ลักษณะและกระบวนการในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation