• เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี  และชีววิทยาของผักและผลไม้  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์  รวมถึงวิธีการแปรรูป  การบรรจุ  และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  โดยเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้  และจากศึกษาการปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการต่างๆ  นอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน

    Self enrolment
  • การศึกษาทฤษฎีทางวิศวกรรม และการผลิตเป็นหน่วยที่ใช้ในกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร  หลักการทางวิศวกรรมของสมดุลมวลและสมดุลพลังงาน  เทอร์โมไดนามิกส์ การไหลของของเหลว และหลักพื้นฐานวิชาจลนพลศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร

  • โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบอาหาร เคมีของการเปลี่ยนแปลงระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษา และวิธีป้องกันแก้ไขของอาหารประเภทต่างๆ เช่น แป้ง เนื้อสัตว์ นม ผักและผลไม้ เป็นต้น

Skip Navigation

Navigation