• เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการออกแบบ และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด

  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ และสามารถนำไปออกแบบงานเซรามิกส์เองได้

  • คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการทำแบบพิมพ์ปลาสเตอร์  (Plaster  Mold)  แบบพิมพ์ชนิดต่างๆ  ให้มีทักษะในการสร้างต้นแบบ  (mold) แบบพิมพ์  (Working  Mold)  ตลอดจนการหล่อด้วยน้ำดิน (Slip  Casting)

  • หลักเคมีเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีเซรามิกส์ จะเน้นศึกษาการจำแนกสสาร การแยกสารให้บริสุทธิ์ สมบัติของธาตุในตารางธาตุ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ องค์ประกอบที่มีผลต่อความเป็น กรด เบส เกลือและการเปลี่ยนแปลงของอินดิเคเตอร์ รวมทั้งจะศึกษาสมบัติของแก๊สเกี่ยวกับอุณหภูมิ และความดัน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การแพร่ของแก๊ส ซึ่งสัมพันธ์กับเทคโนโลยีเซรามิกส์
    Self enrolment
Skip Navigation

Navigation