• ประวัติความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการควบคุมคุณภาพกับงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ ความมีส่วนร่วมของพนักงานในการส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพ   การให้ความสำคัญกับลูกค้า ระบบประกันคุณภาพและการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

 • ศึกษาภาคทฤษฎีและการทดสอบเกี่ยวกับวัสดุ  ประเภทของโลหะและอโลหะ     ความแข็งของวัสดุเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกล  ความเค้น (Stress)  ความเครียด (Strain)  โมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus  of  Elasticity ) และส่วนปลอดภัย (Safety  Factor)  ในการออกแบบเครื่องกล

  Self enrolment
 • อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม
  เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน
  การวางผังโรงงาน เพื่อลด
  อุบัติเหตุ ให้น้อยที่สุด การออกแบบอุปกรณ์ต่าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
  ที่อาจเกิดขึ้นใน
  งานเชื่อม งานไฟฟ้า งานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและสารที่เป็นพิษ
  การจัดหน่ายงาน เพื่อบริหารงานด้านการวางแผนเพื่อความปลอดภัย

  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา

  5513204 ศึกษาและปฏิบัติการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือวัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือไสและแต่งผิว ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการประกอบชิ้นงาน
  Self enrolmentGuest access
 • คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือวัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือไสและแต่งผิว ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการประกอบชิ้นงาน
  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา

  ทฤษฎีเกี่ยวกับแรง และการรวมแรงในสามมิติ การสมดุลของแรงในสามมิติ แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อย และวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนภาพวัตถุของเครื่องจักรกล

  Self enrolment
 •                  

          คำอธิบายรายวิชา

                                 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือกล ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องเลื่อยกล เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจียระไนลับคมตัด เครื่องจักรกล ซี เอ็น ซี ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในงานเครื่องมือกล ฝึกการใช้รวมทั้งงานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล โดยเน้นการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ

Skip Navigation

Navigation