• เทคนิคการจัดระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับแต่งสถานที่ การเก็บวัสดุอุปกรณ์  อาคารชั่วคราว เทคนิคการก่อสร้างเบื้องต้น การวางผัง การตอกเข็ม การทำฐานราก เสาตอม่อ คาน พื้น บันได โครงหลังคา การทำมุมหลังคา ส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดานและอุปกรณ์การตกแต่งผนัง

 •  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิน ความสัมพันธ์ระหว่างเฟสของมวลดิน การจำแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม การไหลซึมผ่านของน้ำและตาข่ายของน้ำในดิน ความเค้นของดินเนื่องจากแรงภายนอก กำลังรับแรงเฉือนของดิน การทรุดตัวของดิน การบดอัดดิน   

  Self enrolmentGuest access
 • ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้น ระบบลำเลียงน้ำ ระบบการทำให้น้ำสะอาด ระบบการจัดการน้ำเข้าสู่ชุมชน การเก็บและการระบายน้ำเสีย การควบคุมมลภาวะ

  Self enrolment
 • ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยมือและคอมพิวเตอร์ อาคารพาณิชย์ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างและเขียนแบบเฉพาะส่วนเพื่อปฏิบัติงาน (Shop Drawing) และเขียนแบบที่ทำจริง ( As Built Drawing )
  Self enrolment
 • ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยมือและคอมพิวเตอร์ อาคารพาณิชย์ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างและเขียนแบบเฉพาะส่วนเพื่อปฏิบัติงาน (Shop Drawing) และเขียนแบบที่ทำจริง ( As Built Drawing )
  Self enrolment
 • โครงสร้างข้อมูลสำหรับการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและเทคนิคของการสร้างภาพ 2 มิติและ 3 มิติ เทคนิคในการย่อ ขยายและย้ายตำแหน่งการทำภาพเคลื่อนไหว หมุน ตัดภาพ หลักทั่วไปของการออกแบบ เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม เน้นการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเขียนแบบ

  Self enrolmentGuest access
 • การวางผังอาคารแบบผังนอน การวางผังอาคารด้วยกล้องวัดมุม การวางผังอาคารระบบพิกดฉาก เสาเข็มตอก เสาเข็มเจาะ พื้นคอนกรีตอัดแรงภายหลังแบบมีแรงยึดเหน่ยว การประยุกต์โปรแกรมเชิงเส้นตรงในงานก่อสร้าง
  Self enrolmentGuest access
 • คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ทฤษฎีและพฤติกรรมการรับแรงของวัสดุโครงสร้างประเภทไม้ เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ วิธีการทดสอบ การสุ่มตัวอย่างวัสดุ เพื่อนำมาทดสอบในการรับแรงอัด แรงดึง แรงเฉือน และแรงดัด
  Self enrolmentGuest access
 •  เทคนิคการก่อสร้างอาคารเบื้องต้น  เช่น การวางผัง ตอกเสาเข็ม เสาเข็มเจาะ ฐานราก เสา  พื้น บันได โครงหลังคา

Skip Navigation

Navigation