• คำอธิบายรายวิชา

  การวิเคราะห์วงจร การทำงานของไดโอด การทำงานของวงจรขยายสัญญาณร่วมแบบต่างๆ การไบอัส การวิเคราะห์จุดทำงานของวงจรที่ใช้ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์    สนามไฟฟ้า วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก การวิเคราะห์ในขอบข่ายของเวลาและความถี่ การทำงานของวงจรขยายออปแอมป์


 • คำอธิบายรายวิชา
  Self enrolment
 • วิชาระบบโทรคมนาคม เป็นวิชาที่ว่าด้วยการสื่อสารแบบต่างๆ การจัดระบบสื่อสารในประเทศไทย หลักการทำงานของโทรเลข โทรศัพท์ และอุปกรณ์ที่สำคัญ การเดินสายและติดตั้งโทรศัพท์ภายใน ตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องของเครื่องรับโทรศัพท์ ติดตั้งและซ่อมระบบอินเตอร์คอม

  Self enrolment
 • ตัวอย่างการสร้างระบบ E-Learning สำหรับการอบรม E-Learning ด้วย Moodle ในวันที่ 23-25 มีนาคม โดยเนื้อหาเบื้องต้น จะเกียวข้องกับการสร้างสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสารกึ่งตัวนำเบื้องต้น โครงสร้างของสารกึ่งตัวนำเบื้องต้น สัญญลักษณ์ ซึ่งเป็นบทนำก่อนเข้าสู่การเรียนของวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมโดยใช้รหัสผ่าน " demo "
  Self enrolmentGuest access
 • ทฤษฏีเกี่ยวกับตัวนำ  สารกึ่งตัวนำ    ความต้านทาน  ฉนวน  โครงสร้าง คุณสมบัติการใช้งาน ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ  ไดโอดสารกึ่งตัวนำ  ซีเนอร์ไดโอด วงจรเรียงกระแส  วงจรกรองกระแส  การให้ไบอัสทรานซีสเตอร์  ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ออปแอมป์ การอ่านค่าพารามิเตอร์

Skip Navigation

Navigation