รายวิชาทั้งหมด 
วิชาองค์การและการจัดการSelf enrolmentข้อมูล
ธุรกิจการบินSelf enrolmentข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นSelf enrolmentข้อมูล
การบัญชีเพื่อการจัดการSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
วิชาบัญชีเฉพาะกิจSelf enrolmentข้อมูล
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีSelf enrolmentข้อมูล
5501101 ฟิสิกส์ช่างอุตสาหกรรมSelf enrolmentข้อมูล
วิชาการบัญชีต้นทุน2Self enrolmentข้อมูล
การโฆษณาและการส่งเสริมการขายSelf enrolmentข้อมูล
ธุรกิจก่อสร้างและการประมาณราคาSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
ชื่อรายวิชา การเงินธุรกิจ(Business Finance)Self enrolmentข้อมูล
หลักการตลาด (อ.พรนภา)Self enrolmentGuest accessข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาดSelf enrolmentข้อมูล
การบัญชีชั้นสูง2Self enrolmentข้อมูล
ชื่อรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายSelf enrolmentข้อมูล
Logistic and Supply Chain ManagementSelf enrolmentข้อมูล
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
จริยธรรมทางธุรกิจSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
วิชา ธุรกิจระหว่างประเทศSelf enrolmentข้อมูล
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การSelf enrolmentข้อมูล
วิชาสัมมนาปัญหาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวSelf enrolmentข้อมูล
ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์Self enrolmentGuest accessข้อมูล
การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2005 .NETSelf enrolmentข้อมูล
ชื่อรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตรSelf enrolmentข้อมูล

Skip Navigation

Navigation