การบริหารการตลาด( อ.ณัฐวุฒิ )
(MK[3543101])

การบริหารการตลาดเป็นการจัดการบริหารทรัพยากรของธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยประหยัดต้นทุนมากที่สุดและตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด