ศิลปะขาย ( อ.ณัฐวุฒิ )
(3542304)

กระบวนการขาย ศิลปะการขายและการใช้ศิลปะการขาย พฤติกรรมของลูกค้าและเทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้า การใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพการขาย การปรับปรุงตนเองให้มีคุณสมบัติของนักขายที่ดี ตลอดจนเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย