การบริหารงานสำนักงาน
(3511301)

ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานสำนักงาน บทบาทของการจัดงานสารบรรณ งานพัสดการวางแผนผังและระเบียบวิธีปฏิบัติของงาน งานจัดสถานที่ทำงาน งานอำนวยการและการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ