การจัดการเชิงกลยุทธ์
(SM3564201)

การเรียนรู้ในเรื่องการวางแผนและการบริหารเิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการชิงกลยุทธ์