ชื่อรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร
(tissue culture)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน