การบัญชีขั้นกลาง 1
(3522103)

IACแนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ เช่น นิยาม การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า แนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ เช่น การกำหนดรายกินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การรับรู้รายการเริ่มแรก การนำเสนอรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน