มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
(HRO3562303)

ยิ้มกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน และการนำหลักมนุษยสัมพันธ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันแก้มแดง