การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
(MK 201)

ความหมายและความสำคัญของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย