ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
(EIS3564204)

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ศึกษาระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาทางด้านธุรกิจต่าง ๆ