วิชาองค์การและการจัดการ
(1151)

ศึกษาองค์การทั่วไปและกระบวนการจัดการ