ชื่อรายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
(AC 203)

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุม ตัดสินใจ