เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
(เตรียมฝึก)

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริง