การบัญชีต้นทุน 1
(COST 1)

การบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ประกอบดยต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานและต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต