วิชาภาษีอากรธุรกิจ
(TAX)

ยักคิ้วยักคิ้วศึกษาความรู้ทั่วไปและแนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากร ทั้งภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าพิ่ม และภาษีท้องถิ่น
ช่างคิดช่างคิดกัดฟัน