การผลิตและจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์
(รหัส 3034401)

คำอธิบายรายวิชาการศึกษาหลักการและเทคนิคในการผลิตและการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ฝึกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ลักษณะต่างๆเช่น สปอตประชาสัมพันธ์หรือรายการข่าวประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการผลิตรายการ การวางแผนการนำเสนอรายการ และการจัดรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

จำนวนหน่วยกิจชั่วโมงผู้สอนอาจารย์กนกพรเอกกะสินสกุล