เทคโนโลยีการศึกษา
(EDTECH)

มารร้ายเป็นวิชาที่ว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษานวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มารร้าย