การค้าส่งและการค้าปลีก(อ.ณัฐวุฒิ)
(ค้าส่ง_ค้าปลีก)

ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ ค้าส่ง และค้าปลีก ตลอดจนเทคนิค หลักการต่างๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจ