โครงสร้างข้อมูลและสภาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์
(5653702)

เน้นทฤษฏีและปฏิบัติตั้งแต่องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ระบบลอจิกดิจิตอล ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เชิงสถาปัตยกรรมวิธีการออกแบบ การออกแบบระบบประมวลผล ระบบควบคุมองค์ประกอบหน่วยความจำ ตลอดจนเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ข้อมูลตามสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ตามระบบที่ศึกษา