การตลาดบริการ (อ.พรนภา)
(3543104การตลาดบ)

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของตลาดบริการประเภทต่าง ๆ การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดบริการ ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ การกำหนดแนวทางแก้ไข