หลักการตลาด (อ.พรนภา)
(3541101)

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย และความสำคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง แนวทางการศึกษาแนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาดส่วนผสมทางการตลาดระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนผสมการตลาด และประเภทของตลาด