ศิลปะการขาย (อ.พรนภา)
(3542304 อ.พรนภา)

คำอธิบายรายวิชา

กระบวนการขายศิลปะการขายและการใช้ศิลปะการขายพฤติกรรมของลูกค้าและเทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้าการใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพการขาย การปรับปรุงตนเองให้มีคุณสมบัติของนักขายที่ดี ตลอดจนเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย