ไมโครโปรเซสเซอร์(ไฟฟ้า กศ.บป)
(micro)

โครงสร้างของอมพิวเตอร์คำสั่งการประยุกต์ใช้งานการเขียนโมควบคุมออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์และปฏิบัติงานตามรายวิชา