การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
(5571108)

คำอธิบายรายวิชา

ไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟสคุณสมบัติของตัวต้านทานตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนาในวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ สามเหลี่ยมกาลังไฟฟ้าการแก้เพาเวอร์เฟคเตอร์ วงจรเรโซแนนซ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ