Data Communication System
(5653701)

รูปแบบมาตรฐานโอเอสไอและมาตรฐานอื่น ๆ การผสมสัญญาณ วงจรสวิตช์ การเข้ารหัส หลักการการสื่อสารข้อมูล การถอดรหัส การรับและการส่้อมูลสายนำสัญญาณและอุปกรณ์ในระบบการสื่อสาร การสื่อสารแบบไร้สาย โปรโตคอลโทโปโลยีและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์