ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (สำหรับ รปศ.)
(1500109 รปศ)

วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เพื่อการฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาเอกของนักศึกษา

บทเรียนนี้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์