การวางแผนพัฒนาชุมชน
(การวางแผน)

ความหมายการวางแผน ความสำคัญและประเภทขงแผน แผนชุมชน และการนำไปใช้ประโยชน์