เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
(Polymer sci)

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ ปฎิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน การหาน้ำหนักโมเลกุลพอลิเมอร์ เทคนิคการวิเคราะห์พอลิเมอร์