กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
(กฎหมายสื่อ)

ศึกษาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย์ ปรัชญากฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย กฎหมายสื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน