การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ITT001)

การเขียนโครงการ การบริหารขอบเขต การบริหารเวลา การบริหารทุน และการสรุปโครงการ