การคิดและการตัดสินใจ
(การคิด)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน