การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา
( 2533901)

ศึกษาความหมาย รูปแบบ และวิธีการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา การจัดเวทีประชาคม การจัดประชาพิจารณ์ ฝึกการจัดอบรมและสัมมนาในปัญหาการพัฒนาของประเทศ