หลักสูตรและการจัดการศึกษา
(1022101)

ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทยความหมายและความสำคัญของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรประเภทของหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรกระบวนการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหรือหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร